Logo Schaopnbollkes

Reglement optochtdeelname 2023

Carnavalsvereniging DE SCHAOP’NBÖLL’KES  TUBBERGEN
handelsregister Hengelo nr. 40074-467

INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME ROSENMONTAG-CARNAVALSOPTOCHT

 

VOORWOORD       

Dit reglement is een uitgave van de Optochtcommissie, onderdeel van de C.V. De Schaop’nböll’kes en is bestemd voor alle deelnemers aan de Rosenmontagoptocht in het dorp Tubbergen. De optochtcommissie is er alles aan gelegen om er een prima organisatie neer te zetten met daaraan verbonden een aantrekkelijke prijzenpot. Alle faciliteiten zijn aanwezig om er, niet alleen tijdens, maar ook na de optocht een pracht carnavalsfeest van te maken. Kortom alle reden voor wagenbouw- en loopgroepen om zich ook voor deze optocht te laten inschrijven, want wat er nu mooier om alle prachtige vervaardigde creaties zo veel mogelijk aan het publiek te kunnen laten zien.

Om dit alles in goede banen te leiden heeft de optochtcommissie info- en reglementen samengesteld, waarbij wordt verwacht dat dit door alle deelnemers zal worden nageleefd. De Optochtcommissie wenst alle deelnemers veel succes en carnavalsplezier tijdens en na de optocht in een van onze horecagelegenheden en/of de grote tent de Carnaval-allée.

De Optochtcommissie.


INHOUD

 1. Categorieën
 2. Reglementen
 3. Inschrijving
 4. Startkaarten
 5. Jurering
 6. Opstelplaats optocht
 7. Route optocht
 8. Ontbinding optocht
 9. Prijzengeld en prijsuitreiking
 10. Afgelasting
 11. Aansprakelijkheid
 12. Algemene informatie

1. Categorieën

Deelname Rosenmontagoptocht
A: kleur rood grote wagens
B: kleur groen kleine wagens
C: kleur geel grote loopgroepen
D: kleur blauw kleine loopgroepen en eenlingen; ouder dan 14 jaar
E: kleur oranje prinsenwagens

Verklaring categorieën
A: Grote wagens
Grote wagens met een minimale lengte van 7 meter en getrokken en/of voortgeduwd door gemotoriseerd voertuig en eventueel gecombineerd met een loopgroep.

B: Kleine wagens
Kleine wagens met een maximale lengte van 7 meter en getrokken en/of geduwd door gemotoriseerd voertuig of mankracht en eventueel gecombineerd met een loopgroep.

C: Grote loopgroepen
Zelfstandige loopgroepen bestaande uit 10 of meer personen al dan niet gebruik makend van door mankracht getrokken en/of voortgeduwde wagentjes. Klein voertuig voor de geluidswagen mag. Mits deze geen deel uitmaakt van het uit te beelden item.

D: Kleine loopgroepen en eenlingen;
Zelfstandige loopgroepen tot maximaal 10 personen al dan niet gebruik makend van door mankracht getrokken en/of voortgeduwde wagentjes.

E: prinsenwagens;
Deze zijn uitgesloten van prijzen.


2. Reglementen

Geldend voor alle deelnemers in categorie A, B, C, D en E

 • Geldend voor alle deelnemers in categorie A, B, C, D en E:
 • Deelname uitsluitend op vertoon van geldige startkaart.
 • Discriminerende, seksistische en politiek gevoelige uitbeeldingen en teksten zijn niet toegestaan.
 • Reclame-uitingen zijn niet toegestaan. Hiervoor gelden afzonderlijke regels. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de Optochtcommissie.
 • Het strooien van confetti, snoepgoed en andersoortige materialen is NIET toegestaan.
 • Het gebruik van alcoholische dranken op gemotoriseerde voertuigen en wagens is ten strengste verboden! Ook op of naast de wagen of in de loopgroep.
 • Alle deelnemers dienen ten allen tijden instructies en richtlijnen, zoals ter plaatse aangegeven door leden van de optochtcommissie, strikt op te volgen.
 • De leden van de optochtcommissie zullen herkenbaar aanwezig zijn.
 • De optochtcommissie behoud zich het recht om deelname uit te sluiten bij buiten proportioneel gebruik van geluid/muziek.
 • Bestuurder op gemotoriseerd voertuig dient te voldoen aan de wetgeving deelneming aan het openbaar verkeer.
 • De grote wagens in categorie A voorzien van minimaal 4 begeleiders per wagen, d.w.z. aan elke langszijde 2 begeleiders per wagen.
 • In het zicht van de bestuurder van het trekkend gemotoriseerde voertuig dient een rode lamp te zijn gemonteerd welke kan worden bediend middels minimaal 2 drukknoppen, gemonteerd links en rechts op de carnavalswagen, welke direct bereikbaar dienen te zijn voor de begeleiders. Bij eventuele calamiteiten kan door middel van een druk op de knop de rode lamp in werking worden gesteld waarbij de bestuurder de combinatie direct tot stilstand dient te brengen. Door nogmaals een druk op de knop kan de lamp worden uitgeschakeld. Voor de bestuurder het sein om verder te mogen rijden.
 • Elke wagen dient voorzien te zijn van een trek oog om bij eventuele calamiteiten voortgesleept te kunnen worden.
 • De uitlaatgassen, van aggregaten en motorvoertuigen dienen met brandveilige hulpmiddelen buiten de wagens afgevoerd te worden. Bij voorkeur omhoog om zodoende het publiek niet met uitlaatgassen te confronteren. Op elke voertuig dient ook een goed gekeurde brandblusser aanwezig te zijn. Zet deze op een plaats wat makkelijk toegankelijk is.
 • Maximale breedte wagens en voertuigen 3.00 m1
 • De hoogtes moet te allen tijde tot maximaal 5.50 meter kunnen worden teruggebracht. Dit om obstakels zoals straatverlichting, bomen (reguliere hoogte 6 meter) geen beletsel vromen. Wanneer de optochtcommissie een bepaalde hoogte niet verantwoord vindt kan deze wagen worden uitgesloten van deelname.
 • De onderzijde minimaal 0,30 meter vrij van de weg i.v.m. verkeersdrempels.
 • Elke praalwagen aan weerszijden duidelijk zichtbaar voorzien van een nummerbord, welke overeenkomt met het startnummer op de startkaart. Deze nummerborden bij aanmelding afhalen en direct na afloop van de optocht inleveren bij het meld- en infocentrum.
 • Wagenbouwgroepen dien, voor zover van toepassing, met eigen kranen of hulpmiddelen hun praalwagen op te bouwen en mogen, i.v.m. beperkte ruimte, pas de opstelplaats oprijden nadat de praalwagen volledig is opgebouwd.
 • Aan de optochtcommissie dient de gelegenheid geboden te worden gedurende de bouwperiode uw bouwadres te bezoeken voor een tussentijdse beoordeling met betrekking tot naleving van de Reglementen voor deelname.

Geldend voor alle deelnemers in categorie C en D

 • Eén wagentje met een maximale lengte van 2,5 m voortgetrokken of geduwd door mankracht of een z.g. tuintrekkertje is toegestaan.
 • Elke loopgroep aan de voorzijde duidelijk zichtbaar voorzien van een nummerbord, welke overeenkomt met het startnummer op de startkaart. Dit nummerbord bij aanmelding afhalen en direct na afloop van de optocht inleveren bij het meld- en infocentrum.

Algemeen
Deelname van de Prinsenwagens is toegestaan mits aan de reglementen wordt voldaan. Deelname vindt plaats buiten mededingen.

 • Bij eventuele overtreding c.q. het niet naleven van de reglementen houdt de optochtcommissie zich het recht voor u:
 • uit te sluiten van deelneming aan de optocht en dus geen startkaart te verstrekken.
 • voor aanvang van de optocht uw startkaart in te trekken en alsnog uit te sluiten van deelneming aan de optocht.
 • tijdens de optocht alsnog uw startkaart in te trekken en u alsnog te sommeren de optocht te verlaten.

3. Inschrijving

 • Inschrijving middels invullen van het bijgaand inschrijfformulier of via de site: www.schoapnbolkes.nl
 • Middels ondertekening van het inschrijfformulier conformeert u zich volledig aan de inhoud van dit reglement.
 • De Optochtcommissie behoudt zich het recht voor de invulling van het inschrijfformulier, met uw medeweten en op basis van de reglementen, te wijzigen c.q. aan te passen.
 • Het inschrijfformulier te verzenden aan: optochtcommissie@schaopnbollkes.nl . Deze kan ingevuld worden tot 00.00 uur op de dag vóór de optocht.
 • De startkaart met vermelding van startnummer kunt u voor aanvang van de optocht afhalen bij het info- en meldpunt bij de opstelplaatsen. Deze bevinden zich voor categorie A en B aan de Newtonstraat en voor categorie C, D en E op de P-plaats van kapper Huub.

4. Startnummer/startkaart

Categorie A-deelnemers ontvangen voor de optocht hun startnummers. Deze worden tijdens het wagenbezoek van de optochtcommissie uitgedeeld. De Startkaart wordt uitgereikt na het afwerken van de checklist. Categorie B ontvangen kunnen hun startnummers/startkaart ophalen bij het infopunt aan de Newtonstraat.

Categorie C, D en E kunnen hun startnummers/startkaart afhalen bij het infopunt op het parkeerterrein van kapper Huub.

 • Aanmelden bij het infopunt alwaar uw startnummers/startkaart van een stempel of paraaf wordt voorzien.
 • Op verzoek van leden van de Optochtcommissie dient u te allen tijde uw startkaart te tonen.

Let op: Uitsluitend op vertoon van de geldige startkaart kan aan de optocht worden deelgenomen en een eventuele prijs in ontvangst worden genomen!


5. Jurering

De jury bestaat uit minimaal 6 personen en is zodanig samengesteld dat een objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De jury kiest s ’morgens uit hun midden een juryvoorzitter. De beoordeling vindt plaats bij de opstelplaats en op willekeurig nader te bepalen plaatsen langs de gehele route.

De beoordeling voor praalwagens vindt plaats op basis van:

 Originaliteit/thema

 Kleur/afwerking

 Techniek

 Uitvoering/eenheid/carnavalesk

 Loopgroep

 

De beoordeling voor loopgroepen vindt plaats op basis van;

 Originaliteit/thema

 Kleurcombinaties

 Presentatie

 Uitvoering/eenheid/carnavalesk

 

 • Op elk onderdeel is per jurylid maximaal 10 punten te behalen.
 • Getalswaarden op basis van hele getallen.
 • De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden!

6. Opstelplaats Rosenmontagoptocht

Opstelplaats cat. A en B
De wagens dienen te worden opgesteld op het industrieterrein (Newtonstraat) Deze moet je inrijden bij Jabé reclame. Hier worden de start bewijzen en de hesjes voor wagenbegeleiders uitgereikt. Dit wordt gedaan bij de hal van de Schaop’nböll’kes, Newtonstraat 11. LET OP! Er dienen hier geen mensen van de loopgroep te zijn. Alleen ‘De wagenbouwers’ en begeleiders dienen hier aanwezig zijn.

Opstelplaats cat. C, D en E:
Parkeerplaats Brugman Radiatoren aan de Boskampstraat. De optochtcommissie bepaalt de plaats waar u zich dient op te stellen.

 

Aanmelding bij het meldpunt.

Categorie A en B, gereed voor opstelling uiterlijk om 13.00 uur

Categorie C, en D, gereed voor opstelling uiterlijk om 14.00 uur

Aanvang jurering categorie A+B vanaf +/- 13.30 uur.
Aanvang jurering categorie C+D vanaf +/- 14.00 uur.

Opbouwen van de wagens dient te worden verricht aan de Newtonstraat.


7. Route

Boskampstraat, Grotestraat, Burgemeester smal straat Almeloseweg, Prins Bernhardstraat, Julianastraat, Uelserweg, Bruno van Ommenstraat, Reutummerweg. Deze route wordt 1x afgelegd.


8. Ontbinding optocht

 • Ontbinding: Reutummerweg (tussen Boskampstraat en rotonde).
 • De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de opstelplaatsen schoon achtergelaten worden.
 • Eventuele schoonmaakkosten worden teruggevorderd van de deelnemer.
 • Eventuele schade veroorzaakt door deelnemer aan derden wonend aan de route of opstel plaats worden teruggevorderd van deelnemer.

9. Prijzengeld en prijsuitreiking

Cat. A:            Cat. B:            Cat. C:            Cat. D:

 

1e prijs         €  1000,–        €  350,–        € 250,–      € 75,–

2e prijs         €  750,–          €  300,–        € 200,–       € 65,–

3e prijs         €  500,–          €  200,–        € 125,–       € 45,–

4e prijs         €  400,–          €  150,–        €  75,–        € 30,–

5e prijs         €  300,–          €  100,–         €  50,–       € 20,–

6e prijs         €  200,–

7e prijs         €  150,–

8e prijs         €  100,–

 • De prijzen (een enveloppe met een z.g. “waard cheque”). Zullen uitsluitend worden uitgereikt op vertoon van de geldige startkaart, dus voorzien van stempel of paraaf
 • De prijzen zullen uitsluitend tijdens de prijsuitreiking worden uitgereikt. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk minimaal 1 afgevaardigde (in het bezit van de geldige startkaart) bij de prijsuitreiking aanwezig te laten zijn.
 • De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de optocht om +/- 19.00 uur in de Carnaval-allée (feesttent op het Raadhuisplein).
 • Voor toegang tot het horecaplein na afloop van de optocht is een entreekaart benodigd. De tent waar de prijsuitreiking plaatsvindt valt binnen dit horecaplein. Deelnemers krijgen vrijkaarten volgens de volgende verdeling:

↙ 25 deelnemers: gelijk aan aantal deelnemers

↗ 25 deelnemers en ↙ 100 deelnemers: 25 vrijkaarten

↗ 100 deelnemers en ↙ 200 deelnemers: 40 vrijkaarten

↗ 200 deelnemers: 50 vrijkaarten

De optochtcommissie beslist over het aantal vrijkaarten op grond van de inschrijving. Deelnemers van de optocht kunnen rechtstreeks bij De Schaop’nböll’kes extra entreekaarten kopen à € 7,50 per kaart (i.p.v. €9,25 incl. fee) door dit aantal door te geven aan: optochtcommissie@schaopnbollkes.nl. De kosten van de extra kaarten zullen worden gefactureerd.

 • Het prijzengeld zal binnen 1 week op uw bankrekening, als vermeld in het aanmeldingsformulier, worden bijgeschreven.
 • Bij eventuele onjuistheden per omgaande te reclameren bij de optochtcommissie, Dhr. B. Andringa basandringa@hotmail.com van C.V. “De Schaop’nböll’kes”.

10. Afgelasting

 • Externe omstandigheden, welke de veiligheid van deelnemers en publiek negatief zouden kunnen beïnvloeden, kunnen voor de Optochtcommissie aanleiding geven de optocht af te gelasten.
 • Ook landelijk en/of plaatselijk genomen maatregelen, genomen uit piëteit met de betrokkenen, kunnen aanleiding geven de optocht af te gelasten.
 • Eventuele afgelasting zal via de media bekend worden gemaakt. Indien dit onmogelijk is zal u via een mailbericht of telefonisch op de hoogte worden gebracht.
 • Geen bericht is goed bericht en gaat de optocht gewoon door.

11. Aansprakelijkheid

 • De optochtcommissie is er alles aangelegen om de optocht voor zowel de deelnemers als het publiek zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • De optochtcommissie stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook, kortom deelname aan de optocht is volledig voor eigen risico.
 • Eigenaren van motorvoertuigen (tractoren) dienen zicht ervan te overtuigen of het voertuig, i.v.m. deelname aan een optocht, voldoende is verzekerd.

12. Algemene informatie

Data:
Rosenmontagoptocht: Maandag 20-02-2020, start 15.00 uur.

Contactadressen Optochtcommissie:
E-mail:   optochtcommissie@schaopnbollkes.nl
Website: www.schoapnbolkes.nl

Optochtcommissie:

 • Bas Andringa tel. 06-45236653 basandringa@hotmail.com
 • Bas Blokhuis
 • Ruben Bekhuis
 • Maarten Steggink
 • Chiel Veldhuis
 • Michel Frons
 • Tom Andringa
 • Nick Stopel
 • Rick Boerrigter
 • Diewe ten Dam
 • Milan Leferink
 • Sjoerd Oosterik
 • Jesse ten Dam
 • Stef Laarman
 • Twan Horstman

 

TENSLOTTE

Voor nadere informatie ter plaatse, voor zover niet in deze info en reglementen is voorzien, kunt u zich wenden tot het centrale info- en meldpunt, gesitueerd op de opstelplaats (Newtonstraat). De Optochtcommissie is gerechtigd, indien hiervoor aanleiding bestaat, de inhoud van “Info en Reglement van deelname” aan te passen. Indien van toepassing zult u hierover voorafgaande aan de optocht over worden geïnformeerd.

Start typing and press Enter to search

X